นักศึกษาฝึกงาน

Location: สินสาธรทาวเวอร์

Posted date:  2023-10-20

Experience

0 year

Seniority Level

-

Employment Type

Internship

Job Description

 • ดำเนินการงานด้านสวัสดิการพนักงาน และงานสื่อสารองค์กร
 • ประสานงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับสวัสดิการพนักงาน
 • ประสานงานสื่อสารข้อมูลองค์กร ให้แก่ผู้ติดต่อต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • ประสานงานกิจกรรมพนักงานตามวาระเฉพาะกิจ

Qualification

 • สามารถใช้งานโปรแกรม Photoshop หรือ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อ ประชาสัมพันธ์ ได้อย่างดี
 • มีทักษะการใช้งาน Social Media
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบต่องานและทำงานอย่างมีระบบ
 • สามารถมีส่วนร่วมในทำกิจกรรมบริษัทอย่างสม่ำเสมอ
 • มีความมุ่งมั่นในการทำสิ่งที่ท้าทาย ทำงานเป็นทีม ปรับตัวเก่ง ยืดหยุ่น และสื่อสารได้ชัดเจน
 • มีทัศนคติที่ดีคิดบวก ตั้งใจ มีความกระตือรือร้นและมั่นใจในตนเอง
 • สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Contact

โทรศัพท์: 0-2440-0809 Ext 211-214
Email: [email protected], [email protected]