หัวหน้าแผนกผลิตและผสมเคมี

สถานที่: มหาชัย

ประกาศเมื่อวันที่:  2023-10-20

ประสบการณ์

2-5 years

ระดับ

Mid Level

ประเภทการจ้างงาน

Full Time

รายละเอียดงาน

  • วางแผนและควบคุมการผลิตสินค้าในแต่ละวันให้เป็นไปตามแผนการผลิตและมาตรฐานคุณภาพ
  • ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กำหนด
  • จัดหา วัสดุสิ้นเปลือง อุปกรณ์ความปลอดภัยและเครื่องมือให้พร้อมและเพียงพอต่อปริมาณงานที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติ

  • ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ เคมี, เคมีอุตสาหกรรม, วิศวกรรมเคมี หรือเกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานผลิตเกี่ยวกับเคมีภัณฑ์ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดี
  • สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้”

ติดต่อ

โทรศัพท์: 0-2440-0809 Ext 211-214
Email: [email protected], [email protected]