วิทย์คอร์ปจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟที่โรงงานมหาชัย

วิทย์คอร์ปจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟที่โรงงานมหาชัย

วิทย์คอร์ปจัดการฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟที่โรงงานมหาชัยเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ที่ผ่ามา
การจัดฝึกอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะในการใช้งานอุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับอัคคีภัยมากขึ้น และสร้างความชำนาญให้กับพนักงานหรือผู้ปฎิบัติงานในโรงงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์จริงจากอัคคีภัย
และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่กำหนดให้สถานประกอบการจัดฝึกอบรมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง